Scandlines AG

Historie

Scandlines AG blev stiftet den 21. august 1998 gennem sammenlægningen af Scandlines A/S i Danmark og Deutsche Fährgesellschaft Ostsee GmbH (DFO) i Tyskland.

Scandlines drev i 2004 17 færgeruter mellem 23 havne i Trianglen Danmark, Tysk-land og Sverige, på danske indenrigsruter samt til de bal-tiske lande og Finland. Kon-cernen ejes med hver 50% af Transportministeriet i Dan-mark og Deutsche Bahn AG.

Scandlines er et af verdens mest højfrekvente rederier. Fordelt på næsten 150.000 afgange transporteres hvert år ca. 20 mio. passagerer, 4 mio. biler, 107.000 jernbane-vogne og ca. 900.000 last-biler med rederiets færger.

Scandlines historie går helt tilbage til 1872, hvor De dan-ske Statsbaner åbnede en færgerute mellem Fyn og Jylland. Kort efter fulgte eta-bleringen af en jernbanefor-bindelse over Storebælt, og i 1957 åbnedes en decideret bil-færgeforbindelse over Storebælt.

Som operationel enhed duk-kede navnet Scandlines første op i 1992, da de sven-ske og danske jernbaners færgetrafik over Øresund samledets under markeds-føringsnavnet Scandlines. Den danske del indgik fra 1. januar 1997 i Scandlines A/S, mens den svenske del med rederibetegnelsen SweFerry senere solgtes til Stena Line som et datter-selskab med navnet Scandlines AB.

I 1998 blev færgetrafikken over Storebælt afviklet, da den nye faste forbindelse blev taget i brug. Med den-ne faste forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark for-svandt også statens strate-giske interesse i færgedriften, og rederiet var derfor allere-de i 1995 blevet udskilt fra DSB og etableret som et selvstændigt aktieselskab under navnet DSB Rederi A/S med det danske Trafikmini-sterium som eneaktionær. I 1997 ændrede DSB Rederi A/S navn til Scandlines A/S.

 

 

 

Det tyske DFO blev først stif-tet i 1993 gennem sammen-lægningen af Deutsche Bun-desbahns rederi og Deutsche Reichsbahns rederi som en følge af genforeningen af de to Tysklandes statslige jern-baneselskaber i Deutsche Bahn AG. Samtidig blev re-deriet etableret som et selv-stændigt GmbH med Deut-sche Bahn som ene-ejer, hvor færgetrafikken hidtil havde været integreret i jernbaneselskaberne.

Det tyske jernbaneselskabs færgehistorie kan dog føres helt tilbage til 1903, da den første jernbanefærgeforbin-delse mellem Gedser og Warnemünde blev åbnet. Siden kom den betydnings-fulde Sassnitz-Trelleborg rute til i 1909.

Samarbejdet mellem de to rederier i Danmark og Tysk-land kom for alvor i stand, da man i 1963 åbnede den fælles færgetrafik på Fugle-flugtslinien mellem Rødby og Puttgarden. Den rute er si-den blevet drevet som et succesrigt samarbejde mel-lem de to rederier, og så sent som i 1997 foretog man en fælles investering på to mia. kroner i en total moder-nisering af færgelejer samt i fire ens dobbeltendede fær-ger, der har gjort Rødby-Putt-gardenoverfarten til en af verdens mest effektive fær-geforbindelser, næsten uden ventetid, med høj kapacitet og kort overfartstid.

Baggrunden for den fælles investering Rødby-Puttgar-den var ønsket om at kunne konkurrere med den faste forbindelse over Storebælt. Det samme ønske om kon-kurrencedygtighed var også baggrunden for fusionen af de to selskaber til Scandlines AG. Gennem fusionen har selskabet således fået den fulde fordel af de to selska-bers rutenet, der komple-menterer hinanden godt.

Man har fået mulighed for at indrette fælles bookingsyste-mer, ens serviceniveau samt mulighed for omkostningsre-duktioner og større finansiel slagkraft, så selskabet har bedre muligheder for at eta-blere nye forretninger, pri-mært i den sydøstlige del af Østersøen, som erstatning for den nedgang i omsætnin-gen, som afviklingen af det toldfrie salg i 1999 og åbnin-gen af den faste forbindelse over Øresund har medført.

Scandlines AG beskæftiger i dag (2004) ca. 2.600 medarbejdere.

 Foto

 Skibet's Navn:

 M/F Tycho Brahe

 (1991 - )

 M/F Aurora af Helsingborg

 (1992 -)

 M/F Prinsesse Anne-Marie

 ((1960 - )1992 - 1998)

 M/F Prinsesse Elisabeth

 ((1964 - )1992 - 1998)

 M/F Regula

 (1992 - 1997)

 M/F Ursula

 (1992 - 1997)

 M/F Greifswald

 (1994 - 2000, chartret)

 HSC Felix

 (1996 - 1999)

 M/F Scania

 (1996 - 1999)

 HSC Sjöbjörnen

 (1996 - 2002)

 M/F Knudshoved

 ((1961 - )1997)

 M/F Sprogø

 ((1962 - )1997 - 2000)

 M/F Arveprins Knud

 ((1963 - )1997 - 2000)

 M/F Asa-Thor

 ((1965 - )1997)

 M/F Najaden

 ((1967 - )1997 - 1998)

 M/F Danmark

 ((1968 - )1997 - 1999)

 M/F Romsø

 ((1973 - )1997 - 1999)

 M/F Dronning Margrethe II

 ((1973 - )1997 - 2005)

 M/F Prins Henrik

 ((1974 - )1997 - 1999)

 M/F Holger Danske

 ((1976 - )1997 -)

 M/F Nordby

 ((1977 - )1997)

 M/F Esbjerg

 ((1977 - )1997)

 M/B Sønderho

 ((1977 - )1997 -)

 M/F Dronning Ingrid

 ((1980 - )1997 - 1999)

 M/F Prins Joachim

 ((1980 - )1997 -)

 M/F Kronprins Frederik

 ((1981 - )1997 -)

 M/F Trekroner

 ((1986 - )1997 - 2004)

 M/F Kraka

 ((1988 - )1997 - 1999)

 M/F Lodbrog

 ((1988 - )1997 - 1999)

 M/F Heimdal

 ((1989 - )1997 - 1998, chartret)

 M/F Ask

 ((1991 - )1997 - )

 M/F Urd

 ((1991 - )1997 -)

 M/F Tranekær

 ((1996 - )1997 - 1998)

 M/F Rostock Link

 ((1996 - )1997 - 1999)

 HSC Berlin-Express

 ((1996 - )1997 - 1999)

 M/F Götaland

 (1997 - )

 M/F Hamlet

 (1997 -)

 M/F Falster Link

 (1997, chartret)

 M/F Prins Richard

 (1997 -)

 M/F Prinsesse Benedikte

 (1997 -)

 M/F Spodsbjerg

 (1972 -)1997 -)

 M/F Trelleborg

 ((1981 -)1997 -)

 M/F Öresund

 ((1986 -)1997 - 2000, chartret)

 M/F Karl Carstens

 ((1986 -)1998 - 2000)

 M/F Schleswig-Holstein

 ((1997 -)1998 -)

 M/F Deutschland

 ((1997 -)1998 - )

 M/F Mecklenburg-Vorpommern

 ((1996 -)1998 -)

 HSC Catlink IV

 (1998 - 1999)

 HSC Catlink V

 (1998 - 1999)

 HSC Løberen

 ((1990 -)1998 - 2001)

 HSC Svalan

 ((1990 -)1998 - 2002)

 HSC Sælen

 ((1991 -)1998 - 2002)

 HSC Springaren

 ((1991 -)1998 - 2001)

 M/F Rügen

 (1972 -)1998 - 2000)

 M/F Rostock

 (1977 -)1998 - 1999)

 M/F Sassnitz

 (1989 -)1998 - )

 M/F Skåne

 (1998 - )

 M/F Petersburg

 (1999 - , chartret)

 M/F Svealand

 (2001 - 2006, chartret)

 HSC Max Mols

 (2001, chartret)

 M/S Sea Corona

 (2001 - , chartret)

 M/S Gute

 (2002, 2003, chartret)

 M/S Flanders

 (2002, chartret)

 M/S Lembitu

 (2002 - 2004, chartret)

 M/S Fellow

 (2003, chartret)

 M/S Aurora

 (2004 - 2005, chartret)

 M/S Merchant Bravery

 (2007 - , chartret)

 M/S Finnarrow

 (2007, chartret)

 M/F Rostock

 (2007 -, chartret)

 M/S Merchant Brilliant

 (2007 -, chartret)